STANOVY a členství

Zpět 

Vybraná ustanovení ze stanov spolku :

Vznik členství :

- Členem spolku se může stát fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území České republiky, nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, která písemně požádá o členství ve spolku (vyplní a podepíše tuto přihlášku do spolku).  Přihlášku vydává předseda spolku, vyplněním, podpisem a podáním přihlášky žadatel o členství ve spolku vyslovuje souhlas s cíly a stanovami spolku. Pokud je žadatel mladší 18 let, je nutné aby přihlášku podepsal zákonný zástupce žadatele o členství.

- O přijetí do spolku rozhoduje předseda, žadatel o členství ve se stává členem ve chvíli, kdy předseda podepíše podanou přihlášku

- Členství ve spolku je nepřevoditelné na jinou osobu, není možný ani jeho přechod na právního nástupce člena, členství ve spolku může mít tři formy: a) Kmenové. b) Přidružené. c) Čestné.

- Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

- Předseda spolku vede seznam členů spolku, který je neveřejný. Seznam se vede prostou archivací přihlášek a dokladů o ukončení členství, včetně dokladů o změně formy členství.

Členství zaniká:

a) oznámením člena, že ukončuje členství ve spolku, členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství na adresu sídla spolku.

b) úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby - člena spolku.

c) vyloučením člena, členství končí dnem rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena ze spolku, člena může vyloučit pouze členská schůze spolku, pro platnost rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku se vyžaduje minimálně 3/4 (třičtvrtiny) hlasů všech kmenových členů spolku, důvod vyloučení člena musí být v souladu s platnou legislativou, je jím zejména porušování stanov a povinností členů spolku.

d) nezaplacením členských příspěvků spolku

e) zánikem spolku.

Práva členů spolku:

a) účastnit se činnosti spolku a být informován o dění ve spolku.

b) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (např. slevy na účastnických poplatcích)

c) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na svá podání.

d) právo volit a být volen do orgánů spolku mají pouze kmenoví členové spolku

Povinnosti členů spolku:

a) přidružení i kmenoví členové spolku mají povinnost platit členský příspěvek ve výši 100 Kč (jednostokorunčeských) ročně, vždy nejpozději v den řádné členské schůze, pouze kmenovým členům spolku může členská schůze stanovit vyšší členské příspěvky

b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku.

c) dodržovat stanovy spolku

---

výhody přidruženého členství:

- slevy a bonusy za nákupy

zaplacením/obnovením ročního členství je možné si vybrat bonus formou:

1) určení polodrahokamu na míru pro 1 osobu dle vlasního výběru

2) aktuální diagnostika EAV Supertronik - vhodný výrobek pro podporu zdraví

3) opravnění učastnit se soutěže ZLATÝ DESETIBOJ KRNOV

           
           


stanovy spolku

Stanovy spolku

Základní ustanovení.

(1)        Název spolku: ROZKVĚT ZDRAVÍ, z.s. (dále též „spolek“)

(2)        Sídlo spolku: Tolstého 265/39, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov.

(3)        Spolek je ustaven na dobu neurčitou.

(4)        ROZKVĚT ZDRAVÍ, z.s. je samosprávnou, nezávislou a nepolitickou právnickou osobou.

(5)        Jednání za spolek: Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda spolku jedná a zastupuje spolek ve všech záležitostech, a to samostatně. Podepisování za spolek se děje tak, že předseda připojí svůj podpis k názvu spolku.

(6)        Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami a rozhodnutími členské schůze, záležitosti neupravené ve stanovách se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

Účel a činnost spolku.

(7)        Hlavním účelem a činností spolku jsou aktivity v oblasti vzdělávání a kultury, zejména v oblasti zdravého životního stylu:

a) Podpora informovanosti o zdravém životním stylu, zejména v oblasti zdravé výživy, fyziologie, společenskovědních disciplín, zejména pedagogiky a psychologie.

b) Podpora rozvoje pohybových dovedností v oblasti zdravotní tělesné výchovy u pohybově oslabených jedinců, handicapovaných, podpora tělovýchovných a psychologických procesů, pro pochopení celistvosti organismu a vzájemnou souvislost tělesného a duševního zdraví.

c) Rozvoj osobnosti a sebevzdělávání, osvěta a edukace, přístupňování relevantních informací, doporučení, důležitých poznatků a zkušeností z oblasti zdravého životního stylu svým členům i široké veřejnosti.

d) Podpora informovanosti o filosofických a duchovních směrech, pro pochopení celistvosti organismu při systematické péči o zdraví a duševní pohodu.

e) Podpora projektů zdravého stravovaní a tělovýchovné činnosti ve školních a volnočasových zařízeních s cílem zvyšování tělesné zdatnosti a zlepšování zdraví dětí a mládeže, včetně handicapovaných.

f) Prostřednictvím volnočasových aktivit podporovat funkce relaxační, regenerační, kompenzační, sociálně-preventivní, výchovná, vzdělávací atd..

g) Spolupráce se vzdělávacími zařízeními, státní správou, nestátními organizacemi a dalšími institucemi.

h) Podpora rozvoje veřejného života v obcích, kultury, ekologie a péče o životní prostředí.

i) Poskytování volnočasových a vzdělávacích aktivit, včetně poradenství (školení, kurzů, přednášek, metodických cvičení, sportovních soutěží, pobytů, kempů, táborů apod.).

(8)        Spolek může dosahovat svých cílů i jiným způsoby, než jsou výslovně uvedeny v předchozím bodě, pokud je to souladu s aktuálně platným zněním zákonů.

(9)        Výnosy z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

 

Členství ve spolku.

(10)    Členem spolku se může stát fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území České republiky, nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, která písemně požádá o členství ve spolku (vyplní a podepíše přihlášku do spolku). U čestného členství přihlášku nahrazuje souhlas s udělením čestného členství ve spolku.

(11)    Formulář přihlášky do spolku vydává předseda spolku, vyplněním, podpisem a podáním přihlášky žadatel o členství ve spolku vyslovuje souhlas s cíly a stanovami spolku.

(12)    Pokud je žadatel mladší 18 let, je nutné aby přihlášku podepsal zákonný zástupce žadatele o členství.

(13)    O přijetí do spolku rozhoduje předseda, žadatel o členství ve se stává členem ve chvíli, kdy předseda podepíše podanou přihlášku, jako doklad o vzniku členství předá předseda novému členu kopii oběma stranami podepsané přihlášky.

(14)    Členství ve spolku je nepřevoditelné na jinou osobu, není možný ani jeho přechod na právního nástupce člena, členství ve spolku může mít tři formy:

a) Kmenové členství

b) Přidružené členství.

c) Čestné členství.

(15)    Zakládající členové spolku se stávají automaticky kmenovými členy, každý nový člen spolku se stává přidruženým členem spolku. O kmenové členství lze požádat po 1 (jednom) roce přidruženého členství, změnu přidruženého člentví na kmenové musí být schválena na řádné členské schůzi nadpoloviční většinou všech kmenových členů.

(16)    Čestné členství ve spolku je výjimečný status udělovaný osobnostem, které dlouhodobě konají v souladu s cíli spolku. Čestný člen nemá žádné povinnosti ani práva vůči spolku, mimo právo učastnit se členské schůze s hlasem poradním.

(17)    Kmenové i přidružené členství zaniká:

a) oznámením člena, že ukončuje členství ve spolku, členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství na adresu sídla spolku.

b) úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby - člena spolku.

c) vyloučením člena, členství končí dnem rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena ze spolku, člena může vyloučit pouze členská schůze spolku, pro platnost rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku se vyžaduje minimálně 3/4 (třičtvrtiny) hlasů všech kmenových členů spolku, důvod vyloučení člena musí být v souladu s platnou legislativou, je jím zejména porušování stanov a povinností členů spolku.

d) nezaplacením členských příspěvků spolku

e) zánikem spolku.

(18)    Práva členů spolku:

a) účastnit se činnosti spolku a být informován o dění ve spolku.

b) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (např. slevy na účastnických poplatcích apod.)

c) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na svá podání.

d) právo volit a být volen do orgánů spolku mají pouze kmenoví členové spolku

(19)    Povinnosti členů spolku:

a) přidružení i kmenoví členové spolku mají povinnost platit členský příspěvek ve výši 100 Kč (jednostokorunčeských) řočně, vždy nejpozději v den řádné členské schůze,  pouze kmenovým členům spolku může členská schůze stanovit vyšší členské příspěvky

b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku.

c) dodržovat stanovy spolku.

(20)    Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

(21)    Předseda spolku vede seznam členů spolku, který je neveřejný. Seznam se vede prostou archivací přihlášek a dokladů o ukončení členství, včetně dokladů o změně formy členství.

 

Orgány spolku.

(22)    Orgány spolku jsou:

a) Členská schůze.

b) Předseda.

c) Kontrolní komise, pokud spolek splňuje podmínku, že má více než 20 členů.

(23)    Ustanovení těchto stanov o kontrolní komisi se nepoužíjí pokud má spolek 20 nebo méně členů, když počet členů překročí 20, je předseda povinen svolat členskou schůzi za účelem volby kontrolní komise. Při neexistenci kontrolní komise vykonává její pravomoci přímo členská schůze.

(24)    Členská schůze spolku je nejvyšším orgánem spolku, pouze členská schůze může:

a) schvalovat změny stanov.

b) volit nebo odvolávat předsedu spolku.

c) volit nebo odvolávat členy kontrolní komise, pokud je zřízena.

d) stanovovat výši a splatnost členských příspěvků.

e) rozhodovat o vyloučení člena spolku.

f) rozhodnout o zrušení spolku s likvidací, zvolit likvidátora.

g) rozhodnout o zrušení spolku přeměnou, rozdělením, fůzí apod.

(25)     Hlasovat na členské schůzi můžou jen kmenoví členové spolku.

(26)    Členskou schůzi svolává předseda spolku, schůze je usnášenischopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina kmenových členů spolku. Není-li členská schůze schopná se usnášet, svolá předseda náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce od dne původního konání, tato opakovaná náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

(27)    Předseda je povinen svolat členskou schůzi minimálně jedenkrát ročně, a také pokud o to písemně požádá minimálně pětina kmenových členů nebo kontrolní komise.

(28)    Členská schůze se můžet konat i bez svolání, pokud se jí účastní všichni kmenoví členové spolku, a současně všichni kmenoví členové spolku na jejím začátku písemně stvrdí svůj souhlas se všemi body jednání takovéto členské schůze spolku.

(29)    Členská schůze rozhoduje hlasováním, každý kmenový člen má jeden hlas, rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných, pokud tyto stanovy nebo zákon nevyžaduje většinu vyšší.

(30)    Člen spolku, který se členské schůze nezúčastní, může udělit plnou moc k svému zastupování pouze jinému členovi spolku, podpis na takovéto plné moci musí být úředně ověřen, originál plné moci se přikládá k zápisu z členské schůze. Nezletilého člena spolku může na schůzi zastupovat jeho zákonný zástupce bez plné moci, a to i v případě, že sám není členem spolku.

(31)    Zápis z členské schůze vyhotovuje předseda spolku, v souladu aktuálně platnou legislativou.

(32)    Předseda spolku:

a) je statutárním orgánem spolku.

b) předsedu volí členská schůze prostou většinou, na období 5 let.

c) není-li po skončení funkčního období z jakýchkoli důvodů zvolen nový předseda, zastupuje a řídí spolek dosavadní předseda spolku

d) k odvolání předsedy je potřeba většina minimálně ¾ (tříčtvrtin) hlasů všech kmenových členů spolku.

e) předseda řídí činnost spolku a vystupuje za spolek navenek.

(33)    Kontrolní komise spolku:

a) se zřizuje až poté, když počet členů spolku přesáhne 20 (dvacet).

b) má tři členy a její funkční období je tříleté, komise se schází dle potřeby.

c) předseda spolku nemůže být současně členem kontrolní komise

d) kontrolní komise je především kontrolním orgánem spolku, má zejména právo vyžádat si od předsedy, nebo kteréhokoli člena, jakékoli informace nebo podklady týkající se činnosti nebo majetku spolku.

(34)    Členská schůze může rozhodnou o zřízení dalších dočasných nebo stálých orgánů uvnitř spolku, nebo funkcí ve spolku, pokud tak učiní, současně rozhodne i o jejich obsazení, úkolech, povinnostech a pravomocech ve spolku.

 

Ostatní a závěrečná ustanovení.

(35)    Spolek hospodaří s prostředky získanými zejména:

a) z členských příspěvků.

b) dary a odkazy od fyzických a právnických osob, získanými granty, dotacemi a obdobnými příjmy.

c) výnosy z majetku spolku, a případnými příjmy z vedlejší hospodářské činnosti.

(36)    Hospodaření je vedeno v souladu s obecně platnými právními předpisy. Výsledky hospodaření s účetní závěrkou spolku předkládá předseda členské schůzi k projednání.

(37)    Spolek lze zrušit rozhodnutím členské schůze nebo platným rozhodnutím orgánu státu.

(38)    V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s obdobným nebo příbuzným předmětem činnosti, kterou určila členská schůze, pokud tak neučinila, určí ji poslední předseda spolku.

(39)    Tyto stanovy byly schváleny na ustavující schůzi spolku dne 10.10.2015. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě.